S.M.S INSTITUTE

Our Team

HISTORY

 • Dr. BL Gupta
 • Dr. SL Jain
 • Prof. RS Khangarot
 • Shri Karuresh Soni
 • Shri Pradeep Kagat
 • Shri Deepak Sharma

MATHS/REASONING

 • Shri US Shekhawat
 • Shri Ragvendra Shekhawat
 • Shri Sunil Lalwani

GENERAL SCIENCE

 • Dr. RP Goyal
 • Shri Sawai Singh Tanwar
 • Shri Sandeep Bansal
 • Shri Amit Sharma
 • Shri Vikram Singh

GEOGRAPHY

 • Shri Lekh Ram Singh
 • Prof. GP Gupta
 • Shri Manoj Yadav
 • Dr. Gajendra Singh

COMMERCE

 • Dr. Jyoti Kumar Sharma
 • Shri Shivraj Singh Tanwar

HINDI

 • Shri Sampat Singh
 • Shri Gambhir Singh Bhadira

CURRENT AFFAIRS

 • Shri Avdesh Sharma

MANAGEMENT

 • Dr. Chouhan

COMPUTER

 • Shri Pawan Sharma

POLITICAL SCIENCE

 • Dr. Vikram Singh
 • Shri Neeraj Pareek

ECONOMICS

 • Dr. Satish Batra
 • Shri B S Rajawat

PSYCHOLOGY

 • Shri M S Naruka
 • Shri M S Rathore

SANSKRIT

 • Shri Yogesh Sharma
 • Shri Mukesh Sharma

Courses

Notifications

Inquire Now